Regulamin platformy likar.pl

Regulamin platformy handlowej dostępnej pod adresem www.likar.pl prowadzonej przez Sławomira Chmielarza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LIKAR Centrum Obrotu Surowcami Spożywczymi Sławomir Chmielarz, ul. Załęska 84, 35-322 Rzeszów, NIP: 8131201565, REGON: 690711985, adres elektroniczny: biuro@likar.pl, dalej jako Usługodawca, określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników

§ 1

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  • warunki świadczenia tych usług,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 • Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Platformy.
 • Natychmiast po wyświetleniu PlatformyUżytkownik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 • W przypadku usług świadczonych przez Usługodawcę, które nie wymagają rejestracji wyświetlenie Platformy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, jeśli Użytkownik miał okazję się z nim zapoznać i w dalszym ciągu korzysta z Serwisu.
 • W przypadku usług świadczonych przez Usługodawcę, które wymagają rejestracji Użytkownik zakładając Konto użytkownika w Platformie potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem korzystania z usług wymagających rejestracji.
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.likar.pl/frontend/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 • Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 • Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

§ 2

Definicje

 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
  • Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • Usługodawca - Sławomir Chmielarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LIKAR Centrum Obrotu Surowcami Spożywczymi Sławomir Chmielarz, ul. Załęska 84, 35-322 Rzeszów, NIP: 8131201565, REGON: 690711985, adres elektroniczny: biuro@likar.pl;
  • Użytkownik - rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla której korzystanie z Platformy ma charakter zawodowy, w tym wspólnik spółki cywilnej, a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Platformy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny nie może być Użytkownikiem Platformy. Użytkownikiem Platformy nie może być również osoba fizyczna prowadząca działalnosć gospodarczą, korzystająca z Platformy w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jeżeli korzystanie z Platformy nie ma dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Zarejestrowany użytkownik - rozumie się przez to Użytkownika, który dokonał rejestracji w Platformie i założyła Konto użytkownika;
  • Zweryfikowany użytkownik – rozumie się przez to Użytkownika, który przeprowadził procedurę weryfikacji na zasadach określonych w Regulaminie lub dokonał Transakcji za pośrednictwem Platformy i uiścił prowizję na rzecz Usługodawcy albo wykupił dostęp do Katalogu oraz którego poziom weryfikacji został oznaczony przez Usługodawcę jako „wysoki”.
  • Platforma – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.likar.pl, prowadzony przez Usługodawcę, będący platformą handlową przeznaczoną wyłącznie dla Przedsiębiorców i umożliwiającą dokonywanie transakcji w relacjach B2B (business to business);
  • Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Platformy;
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, w drodze jego akceptacji przez Użytkownika;
  • Konto użytkownika – indywidualny panel użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do korzystania z funkcjonalności Platformy dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników;
  • Oferta – rozumie się przez to zaproszenie do składania ofert zamieszczone na Platformie przez Użytkownika i skierowane do pozostałych Użytkowników Platformy, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy.
  • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną korzystającą z Platformy w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jeżeli korzystanie z Platformy ma dla niej charakter zawodowy, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Platformy polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Platformy dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników.
  • Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami z wykorzystaniem Platformy i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę, w oparciu o niniejszy Regulamin.
  • Zgłoszenie – oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona przez Użytkownika do istniejącej Oferty kupna, widoczna jedynie dla Użytkownika, który dodał Ofertę kupna,
  • Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona przez Użytkownika do istniejącej lub otrzymanej Oferty sprzedaży.
  • Zapytanie o produkt – przesłane przez Użytkownika, z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy, pytanie o cenę produktu w ramach Oferty znajdującej się w Katalogu, nie stanowiące Zgłoszenia ani Zamówienia, zawierające NIP Użytkownika przesyłającego zapytanie.
  • Katalog – prowadzony w ramach Platformy katalog produktów Użytkownika, zawierający informacje o dostępnym asortymencie Użytkownika, na podstawie dodanych przez Użytkownika Ofert, aktualizowany i tworzony przez Użytkownika.
  • Dzień realizacji Transakcji – data dostarczenia przez sprzedającego na rzecz kupującego towaru zamówionego za pośrednictwem Platformy lub udostępnienia go przez sprzedającego do odbioru, nie później jednak niż dzień wskazany jako termin dostawy w formularzu Zamówienia,
  • Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem jednak dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;
  • Przedstawiciel użytkownika – osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania Użytkownika oraz działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika, posiadająca dostęp do Konta użytkownika;
  • Okres rozliczeniowy – okres czasu wynoszący 30 dni, za który dokonywane są rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą. Pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu Rejestracji Konta przez Użytkownika i ustalany jest indywidualnie dla każdego Użytkownika;
  • Prowizja – pobierana przez Usługodawcę prowizja z tytułu Transakcji zawartych za pośrednictwem Platformy;
  • Opłaty – pozostałe opłaty uiszczane przez Użytkownika z tytułu korzystania z Platformy, określone w Zasadach rozliczania i opłatach;
  • Zasady rozliczania i opłaty – zestawienie zasad rozliczania i wysokości opłat z tytułu określonych funkcjonalności Platformy, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu Użytkownikom będącym subskrybentami Newslettera, w cyklicznych odstępach informacji handlowych

§ 3

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 • Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy następujące Usługi elektroniczne:
  • udostępnianie danych i materiałów znajdujących się naPlatformie,
  • umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Platformy,
  • założenie i prowadzenie Konta użytkownika w Platformie,
  • umożliwienie dodania Oferty kupna lub sprzedaży, a także jej zmodyfikowania, bądź usunięcia.
  • umożliwienie zawarcia Transakcji,
  • prowadzenie Katalogu produktów Użytkownika,
  • przesłanie Zapytania o produkt,
  • udostępnienie danych dotyczących rozliczeń za korzystanie z Platformy,
  • przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Platformy bez podania przyczyny, dodania kolejnych Usług elektronicznych, a także do całkowitego usunięcia Platformy, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Użytkowników.
 • Wszelkie treści zamieszczone naPlatformie przez Usługodawcę, w ramach świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy

§ 4

Zasady korzystania z Platformy

 • Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Platformy po założeniu Konta użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zgodnie z procedurą opisaną w § 6 niniejszego Regulaminu.
 • Bez założenia Konta użytkownika, Użytkownik posiada dostęp jedynie do niektórych funkcjonalności Platformy.
 • Platforma przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i z uwagi na jej profesjonalny charakter Użytkownikiem Platformy nie może być podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej.
 • Platforma nie może być wykorzystywana przez Użytkownika do dokonywania Transakcji niezwiązanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą i niemających dla Użytkownika charakteru zawodowego.
 • Zważywszy na ustępy poprzedzające do Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, jak również do Transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami, nie mają zastosowania przepisy prawne dotyczące Konsumentów.
 • Korzystanie z Platformy wiąże się z koniecznością uiszczania przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy opłat na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Zasadach rozliczania i opłatach, stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5

Warunki techniczne korzystania z Platformy

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
  • komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Platformy,
  • dostęp do sieci Internet
  • odpowiednie oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej.
 • W przypadku korzystania przez Użytkownika z Platformy za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Platformy mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Platformy może być niemożliwe lub utrudnione.
 • W ramach korzystania z Platformy zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Platformie, które zamieszczone zostały przez Usługodawcę. Zakazuje się ponadto dokonywania jakiejkolwiek ingerencji przez Użytkownika w elementy i funkcjonalności Platformy, do których dostęp nie został udostępniony Użytkownikom przez Usługodawcę.
 • Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • Zakazane jest dodawanie przez Użytkowników Ofert dotyczących towarów, których obrót jest zakazany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ofert dotyczących narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych.
 • Użytkownik korzystając z Platformy zobowiązuje się do powstrzymywania się od naruszania dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim lub Usługodawcy.
 • Niezależnie od postanowień § 16 w przypadku wykrycia wady w funkcjonowaniu Platformy Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wadzie, jej rodzaju i momencie jej wykrycia

§ 6

Konto użytkownika

 • Użytkownik zakłada Konto użytkownika poprzez wypełnienie formularza Rejestracji.
 • W formularzu rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, hasło, nazwa firmy, adres, NIP, REGON, a także następujące dane Przedstawiciela użytkownika: imię i nazwisko przedstawiciela, telefon kontaktowy.
 • Użytkownik zobowiązuje się do podania danych zgodnych z danymi, które znajdują się we właściwych rejestrach, wynikających z formy prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.
 • Hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków. Hasło może zostać w każdym czasie zmienione za pośrednictwem Konta użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z uzyskania hasła przez osobę nieuprawnioną.
 • Konto użytkownika może zostać założone wyłącznie przez osobą uprawnioną do reprezentacji Użytkownika lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania czynności założenia Konta użytkownika, jak i zawierania późniejszych transakcji w ramach Platformy. Osoba ta automatycznie dodana zostaje do Konta użytkownika jako Przedstawiciel Użytkownika.
 • Za pośrednictwem Konta użytkownika możliwe jest dodanie kolejnych Przedstawicieli Użytkownika.
 • Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail.
 • Podanie wszystkich danych w formularzu rejestracji jest obowiązkowe. Dla bezpieczeństwa korzystania z Platformy dane Użytkownika mogą zostać zmienione wyłącznie poprzez kontakt z Usługodawcą. Dane Przedstawiciela użytkownika mogą zostać zmienione w każdym czasie za pośrednictwem Konta użytkownika.
 • Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji Konta użytkownika.
 • Usługodawcadokonuje weryfikacji danych podanych przy Rejestracji poprzez ogólnodostępne rejestry. W przypadku podmiotów zagranicznych Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przesłania kopii zaświadczeń z właściwych rejestrów potwierdzających dane Użytkownika podane przy Rejestracji. W przypadku odmowy przesłania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub stwierdzenia przez Usługodawcę, że podane dane są nieprawdziwe, Usługodawca uprawniony jest do odmowy dokonania aktywacji Konta użytkownika.
 • Po wypełnieniu formularza rejestracji na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji przesłany zostanie link aktywacyjny. Brak aktywacji konta uniemożliwia zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Platformy.
 • Założenie Konta użytkownika jest bezpłatne i dobrowolne.
 • Wypełniając formularz rejestracji Usługodawca potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem założenia Konta użytkownika.
 • W przypadku gdy w ramach Konta użytkownika Użytkownik zamieści oznaczenie stanowiące znak towarowy, z chwilą jego zamieszczenia Usługodawca oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z tego oznaczenie w tym zakresie oraz wyraża zgodę na jego udostępnienie w Platformie.
 • W przypadku, gdy Usługodawca poweźmie wątpliwości co do prawa Użytkownika do znaków towarowych na zasadach, o których mowa w ust. 14podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia istnienia tego prawa po stronie Użytkownika, a w przypadku niewykazania prawa do wykorzystania wyżej zdjęć lub znaków towarowych usunie je z Konta użytkownika.

§ 7

Weryfikacja Konta

 • Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzenia procesu weryfikacji Konta użytkownika.
 • Weryfikacja konta ma na celu podniesienie wiarygodności Użytkownika z poziomu „podstawowy” na poziom „wysoki”. Skorzystanie z procesu weryfikacje jest dobrowolne.
 • W celu dokonania weryfikacji Konta Użytkownik uiści na rzecz Usługodawcy opłatę w wysokości 1 zł brutto na podstawie wystawionej prze Usługodawcę faktury VAT. W celu pomyślnego przeprowadzenia weryfikacji Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia powyższej opłaty za pośrednictwem własnego rachunku bankowego albo też innego rachunku rozliczeniowego zarejestrowanego na Użytkownika. Opłata za weryfikację nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku podmiotów zagranicznych opłata, o której mowa w ustępie poprzednim może zostać uiszczona na rzecz Usługodawcy w walucie euro w wysokości 1 euro brutto.
 • Użytkownik obowiązany jest do dokonywania płatności w ramach Platformy wyłącznie przy użyciu rachunku bankowego, wykorzystanego uprzednio w procesie weryfikacji Konta użytkownika.
 • Po przeprowadzeniu przez Usługodawcę procesu weryfikacji Uzyska status „podstawowy”, który to widoczny będzie dla innych Użytkowników w profilu Użytkownika.
 • Użytkownik uzyska status „wysoki” również po przeprowadzaniu pierwszej Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy i uiszczeniu prowizji na rzecz Usługodawcy, a także w przypadku wykupienia dostępu do Katalogu.

§ 8

Dodawanie Ofert

 • W celu dodania OfertyUżytkownik wypełnia formularz dostępny w ramach Konta użytkownika, po kliknięciu przycisku „Dodaj ofertę” i wyborze, czy oferta dotyczyć ma sprzedaży, czy kupna.
 • Dodanie oferty wymaga wyboru przez Użytkownika branży, kategorii i podkategorii dodawanej Oferty, przy użyciu dostępnego wykazu.
 • W przypadku gdy wykaz nie zawiera danych właściwych dla dodawanej Oferty, dodanie Oferty wymaga kontaktu z Usługodawcą i dodania przez Usługodawcę danego produktu wraz z właściwą dla niego branżą, kategorią oraz podkategorią. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieuzupełnienia katalogu, w szczególności gdy obrót danym towarem jest zakazany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne albo też Oferta dotyczy produktu niezwiązanego z Platformą.
 • Dodanie Oferty wymaga uzupełnienia formularza o wszystkie dane, które oznaczone zostały jako obowiązkowe.
 • Po wypełnieniu formularza Oferty Użytkownik ma możliwość zapisania Oferty lub jej zapisania i opublikowania. Oferty zapisane, a nieopublikowane dostępne sąwyłącznie w Koncie Przedstawiciela użytkownika, który dodał daną Ofertę.
 • Oferta może zostać zmieniona przez Użytkownika w każdym czasie, nie później jednak niż do momentu gdy na podstawie Oferty dojdzie do zawarcia Transakcji.
 • Usługodawca ma prawo wglądu do dodawanych przez Użytkowników Ofert. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do prawdziwości, wiarygodności, a także zgodności z prawem Oferty Usługodawca podejmie działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Jeżeli Oferta naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Oferty.
 • Oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 9

Transakcje

 • Do zawarcia Transakcji za pośrednictwem Platformy dochodzi poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia do Oferty sprzedaży lub Zgłoszenia do Oferty kupna i ich zaakceptowania przez Użytkownika będącego odbiorcą Zamówienia lub Zgłoszenia.
 • Chwila przesłania przez Użytkownika Zamówienia lub Zgłoszenia jest momentem złożenia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Chwilą zawarcia Transakcji jest:
  • w przypadku Oferty sprzedaży – zaakceptowanie Zamówienia przez Użytkownika, który dodał Ofertę sprzedaży, przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy,
  • w przypadku Oferty kupna – zaakceptowanie Zgłoszenia przez Użytkownika, który dodał Ofertę kupna, przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy.
 • Zamówienie oraz Zgłoszenie po jego zaakceptowaniu przez odbiorcę nie może zostać zmienione.
 • Użytkownik składający Zamówienie lub Zgłoszenie może doprecyzować je za pośrednictwem dokumentów załączonych w formularzu Zamówienia lub Zgłoszenia. W przypadku rozbieżności między załączonymi dokumentami, a formularzem Zamówienia lub Zgłoszeniarozstrzygające znaczenie ma treść formularza.
 • Odbiorca obowiązany jest odpowiedzieć, za pośrednictwem funkcjonalności Platformy, na przesłane Zamówienie lub Zgłoszenie, w terminie trzech dni roboczych, poprzez jego akceptację lub odrzucenie. Brak odpowiedzi w powyższym terminie uważa się za odrzucenie Zamówienia lub Zgłoszenia.
 • Odrzucając Zamówienie lub Zgłoszenie Użytkownik obowiązany jest do podania przyczyn ich odrzucenia.
 • Użytkownik, którego Zgłoszenie nie zostało wybrane przez Użytkownika będącego kupującym zostaje poinformowany o wybraniu przez tego Użytkownika innego Zgłoszenia.

§ 10

Płatności

 • Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 0,5 % wartości netto Transakcji zawartej za pośrednictwem Platformy powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 • Prowizja płatna jest przez Użytkownika będącego sprzedającym.
 • Wysokość Prowizji oraz pozostałych Opłat ustalana będzie po zakończeniu Okresu rozliczeniowego. Prowizja i Opłaty płatne będą na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Okresu rozliczeniowego.
 • Sposób i termin płatności wskazany przez Usługodawcę na fakturze VAT jest dla Użytkownika wiążący.
 • Prowizja i Opłaty płatne będzie w złotych. W przypadku podmiotów zagranicznych mogą one zostać uiszczona w walucie euro.
 • W przypadku gdy Transakcja dokonana zostanie w walucie innej niż waluta, w której Użytkownik uiszcza prowizję, wysokość prowizji ustalona zostanie po przeliczeniu wartości Transakcji na walutę, w której Użytkownik uiszcza prowizję, w oparciu o średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień zawarcia Transakcji.
 • Za dzień płatności Prowizji i Opłat uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 • Prowizja i Opłaty zostaną w Koncie użytkownika oznaczona jako opłacona w ciągu 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

§ 11

System ocen Użytkowników

 • Po przeprowadzeniu Transakcji każda ze stron obowiązana jest do wystawienia drugiej stronie opinii dotyczącej przebiegu i realizacji Transakcji.
 • System ocen Użytkowników umożliwia wystawienie następującej opinii: pozytywna, neutralna, negatywna.
 • W przypadku gdy opinia nie zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od Dnia realizacji Transakcji do Transakcji automatycznie dodana zostanie opinia neutralna.
 • W przypadku opinii negatywnej Użytkownik obowiązany jest do dodania opisu słownego wystawionej opinii. Opinia negatywna może zostać wycofana przez Użytkownika, który ją dodał.
 • Opinia przyporządkowana jest do danego Użytkownika i konkretnej Transakcji. Opinie są jawne dla pozostałych Użytkowników Platformy.
 • Opinie i odpowiedzi powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych i naruszających prawa osób trzecich.
 • Usługodawca nie ingeruje w treść opinii i odpowiedzi, jednakże zastrzega sobie prawo do ich edycji lub usunięcia, w przypadku gdy ich treść narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawne

§ 12

Faktury elektroniczne

 • Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Usługodawcę faktury w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).
 • Usługodawca stosując faktury elektroniczne zapewnia autentyczność ich pochodzenia, integralność treści i czytelność.
 • Faktura elektroniczna niezwłocznie po jej wystawieniu dostępna będzie dla Użytkownika za pośrednictwem Konta użytkownika w zakładce „Rozliczenia”.

§ 13

Odpowiedzialność Usługodawcy

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników w ramach Platformy ani za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkowników Transakcji zawartych za pośrednictwem Platformy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów oferowanych i sprzedawanych przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy.
 • Usługodawca podejmuje starania mające na celu zweryfikowanie wiarygodności Użytkowników, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ich wypłacalność, rzetelność, czy uczciwość.
 • Usługodawca podejmuje działania mające na celu weryfikację danych Użytkowników, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za następstwa posłużenia się przez Użytkowników danymi nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem nawet w przypadku przypisania danemu Użytkownikowi statusu „zweryfikowany”.
 • Usługodawca nie odpowiada za treść i formę informacji, zamieszczanych w Platformie przez Użytkowników, a także ich rzetelność i prawdziwość.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z korzystaniem z Platformy, z wyjątkiem szkody wyrządzonej przez Usługodawcę z winy umyślnej.

§ 14

Zablokowanie Konta i rozwiązanie Umowy

 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika lub Przedstawiciela użytkownika, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, Usługodawca może:
  • upomnieć Użytkownika lub Przedstawiciela użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • czasowo ograniczyć Użytkownikowi lub Przedstawicielowi użytkownika dostęp do Konta poprzez jego zablokowanie
  • usunąć Konto Przedstawiciela użytkownika,
  • rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto użytkownika.
 • Usługodawca uprawniony jest również do rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania przez Użytkownika z płatnością za fakturę VAT co najmniej 30 dni po dniu jej wymagalności.
 • Usługodawca uprawniony jest do zastosowania środków, o których mowa w ustępie 1 również w przypadku notorycznego dodawania przez Użytkownika Ofert zawierających ceny w sposób znaczący odbiegający od cen rynkowych, w celu wpłynięcia na statystyki cenowe publikowane na Platformie.
 • Niezależnie od środków zastosowanych przez Usługodawcę, o których mowa w ustępie 1, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w ramach Platformy, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników Platformy.
 • W przypadku czasowego ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownik posiada jedynie dostęp do funkcjonalności Platformy umożliwiających mu uregulowanie należności w stosunku do Usługodawcy oraz sfinalizowanie Transakcji zawartych przed momentem zablokowania Konta.
 • W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta jedynego Przedstawiciela użytkownika, Użytkownik uprawniony jest do dodania Konta kolejnego Przedstawiciela użytkownika, po uprzednim kontakcie i za zgodą Usługodawcy.

§ 15

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Platformy, poprzezwyświetlenie Platformy na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Platformy poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 • Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika Konta użytkownika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą rozpoczęcia subskrypcji Newslettera.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 3, może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dnioweo okresu wypowiedzenia. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@likar.pl lub pisemnie na adres: LIKAR Centrum Obrotu Surowcami Spożywczymi Sławomir Chmielarz, ul. Załęska 84, 35-322 Rzeszów. W zakresie usługi Newslettera umowa może zostać rozwiazana również poprzez naciśnięcie przycisku „anuluj subskrypcję" w otrzymanej wiadomości.

§ 15a

Treści Użytkowników

 • Użytkownik w ramach aktywności na Platformie nie może umieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje obowiązujące w społeczeństwie informacyjnym, a także treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych (dalej jako "Treści niedozwolone").
 • Za Treści niedozwolone, naruszające niniejszy Regulamin, uważa się również treści noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, jak również treści mające charakter reklamowy (w tym zawierające linki).
 • W sprawach Treści niedozwolonych Usługodawca wyznacza punkt kontaktowy pod adresem e-mail: biuro@likar.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
 • Publikowanie jakichkolwiek treści przez Użytkowników na Platformie odbywa się w sposób automatyczny i bez udziału Usługodawcy. Usługodawca nie weryfikuje automatycznie treści publikowanych na Platformie z wykorzystaniem jej funkcjonalności.
 • Usługodawcy przysługuje prawo wglądu do zamieszczonych na Platformie treści. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji, iż dana treść ma charakter bezprawny lub narusza niniejszy Regulamin. Usługodawca podejmie działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Jeżeli dana treść naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub niniejszy Regulamin, Usługodawca uprawniony jest do edycji danej treści, zawieszenia emisji danej treści lub jej trwałego usunięcia z Platformy.
 • W razie podjęcia działań opisanych w ust. 5, Usługodawca przekaże niezwłocznie Użytkownikowi uzasadnienie podjętej decyzji drogą mailową. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Usługodawcy na zasadach opisanych w ust. 11 poniżej.
 • Osoba, która uważa daną treść opublikowaną na Platformie za Treść niedozwoloną może przesłać Usługodawcy zgłoszenie dotyczące tej treści za pośrednictwem formularz kontaktowego dostępnego tutaj.
 • Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby, która dokonała zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 • W celu umożliwienia Usługodawcy rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia powinno ono zawierać w swej treści dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail), wyjaśnienie powodów zgłoszenia oraz wskazanie zgłaszanej treści wraz z jej lokalizacją na Platformie. W sytuacji, gdy podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem zgłoszenia, do osoby, która przesłała zgłoszenie, o jego uzupełnienie.
 • Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie w sposób niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Usługodawca podejmie decyzję co do zgłoszonej treści w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Decyzja Usługodawcy może polegać na pozostawieniu zgłoszonej treści na Platformie albo na jej całkowitym usunięciu. O podjętej decyzji i jej uzasadnieniu Usługodawca informuje osobę dokonującą zgłoszenia, a w przypadku usunięcia treści z Platformy, również Użytkownika, który ją zamieścił (w przypadku gdy Usługodawca zna jego dane kontaktowe).
 • Osoba zgłaszająca treść oraz Użytkownik mogą odwołać się od decyzji Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej uzasadnienia, przesyłając Usługodawcy odwołanie drogą mailową. Usługodawca rozpatrzy odwołanie w terminie 14 dni do dnia jego otrzymania, informując wnoszącego odwołanie o jego wynikach.

§ 16

Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Platformy

 • Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy w funkcjonowaniu Platformy.
 • Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@likar.pl lub pisemnie na adres: LIKAR Centrum Obrotu Surowcami Spożywczymi Sławomir Chmielarz, ul. Załęska 84, 35-322 Rzeszów.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika niezwłocznie o jej wynikach.
 • Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem z Platformy wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych. Jeżeli będzie możliwe takie ustalenie, Usługodawca wskaże te inne przyczyny.

§ 17

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.likar.pl/app/media/polityka_prywatnosci_likar.pdf, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 18

Polityka Cookies

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce prywatności", dostępnej pod adresem: www.likar.pl/app/media/polityka_prywatnosci_likar.pdf, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 19

Postanowienia końcowe

 • Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na Platformie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 • Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Platformie. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na Platformie.
 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami rozstrzygane będą polubowne. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygnę będą one przez sąd polski, właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Platformy, jest prawo polskie.
 • Regulamin sporządzony został w języku polskim. W przypadku gdy Regulamin sporządzony zostanie również w innym języku, w razie rozbieżności między poszczególnymi postanowieniami w każdym z ww. języków, rozstrzygająca jest wersja Regulaminu sporządzona w języku polskim.
 • Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści i elementów Platformy niezależnie od celu i przyczyn takiego rozpowszechnienia.
 • Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 01/08/2022.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Platformy Likar.pl

Cennik do Katalogu obowiązujący od 08.09.2022

Dostęp do katalogu w okresie wykupionego abonamentu od 1 do 12 miesięcy.

 • 0 zł netto w okresie promocyjnym ( dla pierwszych 100 firm),
 • 49,00 zł netto za jeden miesiąc dostępu (po okresie promocyjnym),
 • 490,00 zł netto za jednorazową opłatę z dostępem przez 12 miesięcy.

Okres abonamentowy rozpoczyna się od dnia opłacenia faktury proforma.

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%